WGBO en Algemene Voorwaarden

In het kader van de WGBO tref je hieronder een aantal documenten aan zoals die gelden in
mijn praktijk. WGBO staat voor Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. In
deze wet staan de rechten en plichten van de zorgverlener en de cliënt omschreven omtrent
hele praktische zaken. Zo heeft een cliënt recht op duidelijke informatie. Ook zijn er
bepalingen over minderjarigen, het medisch dossier, de bewaartermijn van de dossiers en de
geheimhouding van persoonlijke informatie. Met deze voorwaarden dien je akkoord te gaan
om een afspraak te kunnen maken in mijn praktijk.

Disclaimer
De vertoonde informatie op deze website is door Praktijk Delende Handen met grote zorg samengesteld. Iedere vorm van aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden op de website wordt door Praktijk Delende handen van de hand gewezen. Tevens is Praktijk Delende Handen niet aansprakelijk voor het eventueel niet goed functioneren van de website, voor mogelijke virussen en voor de inhoud of het gebruik van websites die aan deze website zijn gelinkt.

Algemene betalingsvoorwaarden

I. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelafspraken tussen de behandelend therapeut en de cliënt.
II. De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 67,50,– (euro) voor het eerste consult met intake gesprek en met het bedrag van respectievelijk € 67,50,– (euro) voor 60 minuten en € 55,00,– (euro) voor 45 minuten per sessie hierop volgend. Deze en overige tarieven zijn ook zichtbaar in de praktijkruimte opgehangen.
III. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet  tijdig annuleren van de afspraak, is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Afspraken die te laat worden afgezegd worden voor 100% in rekening gebracht.
Niet afgezegde afspraken worden eveneens voor 100% in rekening gebracht. Bij meermaals niet afgezegde afspraken, komt op de factuur de vermelding ‘no show’ te staan, waardoor deze niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
IV. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 7 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
V. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
VI. Bij niet betalen binnen 7 dagen na factuurdatum stuurt de therapeut de cliënt een betalingsherinnering. Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering nog niet aan de betalingsverplichting, dan is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen,
dan wel dit door derden te laten uitvoeren. In het laatste geval wordt gebruik gemaakt van het
incassobureau Medicas. De therapeut is gerechtigd administratiekosten ten bedrage van € 5,00,– in rekening te brengen. Alle verdere incassokosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
VII. Bij een betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Algemene voorwaarden behandeling

• De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz).
• De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen
dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn maximaal 20 jaar bewaard. Indien de cliënt eerdere vernietiging van de in het dossier opgenomen gegevens wenst, dient hij/zij daartoe een schriftelijk verzoek in.
• De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek en
evaluatiegesprekken relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
• De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.
• De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of (huis)arts, indien hij/zij de behandeling niet kan voortzetten of indien deze ontoereikend is, dan wel indien naar de mening van de therapeut nader onderzoek gewenst is.
• De therapeut zorgt voor correcte waarneming door een collega-therapeut bij ziekte of
afwezigheid. Deze collega-therapeut is eveneens gehouden aan het beroepsgeheim. Cliënt stemt in met inzage en overdracht van dossiers bij waarneming.
• Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
• De therapeut kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen,
indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie, indien gewenst, de cliënt doorverwijzen naar een collegatherapeut of (huis)arts.
• De cliënt heeft het privacyreglement, de behandelovereenkomst en de algemene voorwaarden van praktijk Delende Handen gelezen welke vermeld staan op de website van de praktijk, alsook als bijlagen voor akkoordverklaringen die bijgevoegd zitten in bevestigingsmail, en stemt hiermee in.
• De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €67,50,–(euro) voor het eerste consult met
anamnese en met het bedrag van respectievelijk €67,50,– (euro) voor 60 minuten en €55,00 (euro) voor 45 minuten per sessie hierop volgend.
• Betalingswijze van de behandelingen is contant of via bankoverschrijving per consult.
• De cliënt verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen. Indien de cliënt verzuimt tijdig af te zeggen, dan kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Zie voor meer informatie de Algemene Betalingsvoorwaarden.
• Voor klachten over de behandeling is het klachtrecht bij Beroepsvereniging VBAG geregeld via klachtenfunctionaris Quasir. Is deze afhandeling onbevredigend, dan kan cliënt zich wenden tot de Geschillencommissie Zorggeschil. Als er sprake is van een ernstige klacht kan het zijn dat de klachtenfunctionaris cliënt adviseert de klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire
Zorg. Meer informatie https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html
• Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en laste van de cliënt.
• De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 18 jaar, sluit een schriftelijke
behandelovereenkomst af met beide ouders/verzorgers, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.
Kinderen van 12 jaar en ouder tekenen de behandelovereenkomst mede.
• Indien cliënt minderjarig is dienen ouders of verzorgers aanwezig te zijn bij de behandeling.
Wanneer ouders en /of verzorgers ermee instemmen dat de behandeling zonder hun aanwezigheid plaatsvindt, zetten zij hiervoor hun handtekening op de behandelovereenkomst minderjarigen. Deze is te vinden op de website van Praktijk Delende Handen en kan worden uitgeprint en ondertekend
worden meegenomen naar het intakegesprek door cliënt en één van de ouders/verzorgers.
AKKOORDVERKLARING
• Door gebruik te maken van de diensten en consulten geboden door Praktijk Delende Handen,
verklaart u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te zijn met de geboden
behandelingen.

Privacy regelement

PRIVACY REGELEMENT PRAKTIJK DELENDE HANDEN
Als behandelend therapeut ben ik wettelijk verplicht conform de WGBO aan dossiervorming te doen.
Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en aanverwante zaken.
Dit reglement geldt vanaf de anamnese tot en met de laatste behandeling.
WELKE GEGEVENS KOMEN IN HET CLIËNTENDOSSIER EN WAAROM?
Voor het opstellen van een behandelplan heb ik naast de algemene gegevens ook informatie nodig over de gezondheidssituatie. Deze worden besproken en verzameld middels een aanmeldformulier, bij de eerste afspraak en de vervolgbehandelingen. Daarnaast wordt voor minderjarigen een behandelovereenkomst besproken en in het dossier opgeslagen. De gegevens worden door mijzelf verwerkt en worden niet ingezien door derden.
In het dossier komen de volgende gegevens:
• NAW
• geboortedatum.
• huisarts en eventuele andere zorgverleners.
• zorgverzekeraar.
• emailadres voor verzending van facturen.
• datum van intake en vervolgafspraken.
• medicatiegebruik.
• klachten en ziektegeschiedenis.
• gegevens die voor behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. In alle gevallen staat je privacy centraal. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens.
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als behandelende
therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke
geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit dit dossier kunnen verder voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale bijeenkomsten.
• Sommige gegevens uit het dossier worden gebruikt voor de financiële administratie en verwerkt in de factuur. In alle andere gevallen waarin onverhoopt gebruik gemaakt wordt van de gegevens overleg ik altijd eerst en vraag expliciet toestemming.
De wet op de behandelovereenkomst schrijft voor dat gegevens in het cliëntendossier 20 jaar
bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, kan op schriftelijk verzoek van cliënt het dossier worden vernietigd.
PRIVACY OP DE FACTUUR
De facturen worden door mij opgesteld, verwerkten en ingezien. De factuur bevat de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze declarabel zijn. Dit zijn:
• NAW
• Geboortedatum
• Datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling of een prestatiecode
• De kosten van het consult.

Waarborgen

Bezoek ons

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Voor meer informatie zie de algemene voorwaarden.
Ben je ziek, verkouden of heb je corona gerelateerde klachten, neem dan geen risico en zeg de afspraak af.

• Parkeren kan gratis voor de deur
• Bereikbaar met OV. Bushalte ongeveer 5 minuten lopen
• Praktijkruimte is toegankelijk voor minder validen en er kan gebruik gemaakt worden van
een traplift.